Baza Wiedzy

Zaległości w ZUS warto spłacić do końca roku

 

 

Jeżeli macie Państwo zadłużenie w ZUS, zdecydowanie warto je uregulować do końca 2021 r. 

Dlaczego? 

Bo w stanie prawnym obowiązującym w 2021 r. zapłacone składki do ZUS podlegają odliczeniu od przychodu/dochodu oraz od podatku. Od 2022 r. część składek, a mianowicie składki na Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych nie będą w ogóle podlegały odliczeniu. 

Warto zatem, jeżeli tylko pozwala na to sytuacja ekonomiczna, zapłacić składki do ZUS w 2021 r. i odliczyć je od podatku, płacąc tym samym zdecydowanie niższy podatek do urzędu skarbowego.

Odrobina teorii do wprowadzenia w temat 

Co do zasady, przedsiębiorcy regulują do ZUS trzy rodzaje składek: 

 • składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (składki emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe), 
 • składki na Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych (składka tzw. zdrowotna),
 • składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy. 

 

Rodzaj składek 

Sposób rozliczenia 

Stan prawny 2021/2022 r.

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Składki podlegają odliczeniu od przychodu/dochodu

Bez zmian 

Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych

Składki podlegają odliczeniu od podatku. Z kwoty zapłaconej składki znaczna jej część obniża podatek do wpłaty do US

Od 2022 r. zmiana. Przedsiębiorca w ogóle nie będzie miał prawa do odliczenia ZUS zdrowotnego

Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy

Składki stanowią koszt podatkowy/obniżają dochód

Bez zmian 

 

W bieżącym stanie prawnym, tj. w 2021 r. z każdej wpłaconej kwoty ZUS zdrowotnego odliczeniu podlega przeważająca jej część. Do ZUS przedsiębiorca płaci 9% podstawy wymiaru, ale odliczyć może 7,75%. 

Przykład

W 2021 r. do ZUS płacimy 381,81 zł miesięcznie składek na ubezpieczenie zdrowotne, ale z tej kwoty odliczamy od podatku aż 328,78 zł. Czyli płacimy o ponad 300 zł niższy podatek. 

Zatem, faktyczne obciążenie finansowe, którego przedsiębiorca w żaden sposób nie może odliczyć wynosi zaledwie 53,03 zł. 

Każda zatem, zapłacona do ZUS jeszcze w 2021 r. składka zdrowotna zostanie odliczona od Państwa podatku. Jeżeli wpłata będzie miała miejsce już 2022 r. niestety, ale nie przyniesie ona poza spłatą samego zobowiązania już żadnej korzyści finansowej. 

Warto zatem, rozważyć możliwość uregulowania zobowiązania jeszcze w 2021 r., aby maksymalnie skorzystać z obowiązujących przepisów i odnieść podatkową korzyść finansową. Zdecydowanie rekomendujemy takie rozwiązanie.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105) - ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.

Stan prawny aktualny na dzień 7.12.2021 r.


Polski Ład -zmiany w Spółkach 

Polski Ład przewiduje szereg zmian, które wpłyną również na zasady, które do tej pory funkcjonowały w spółce z o.o. Poniżej przedstawiamy kilka z nich.

1. Składka zdrowotna od wynagrodzeń w drodze powołania

Jedną ze zmian planowanych od 2022 r. jest objęcie składką zdrowotną wynagrodzenia członków zarządów oraz prezesów spółek, a także innych osób wybranych do pełnienia swoich funkcji w drodze powołania. Obecnie opłacali oni jedynie podatek dochodowy, a od 1 stycznia 2022 r. dojdzie jeszcze konieczność opłacania składki zdrowotnej. Oznacza to zmniejszenie wynagrodzenia dla tych osób, czyli można powiedzieć, że nastąpi wzrost opodatkowania o 9%.

2. Podatek minimalny w podatku dochodowym od osób prawnych - 10% - NOWOŚĆ

Ważne!

Przepisów z zakresu podatku minimalnego nie stosuje się do podatników podatku dochodowego od osób prawnych:

- w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność oraz w kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych, następujących bezpośrednio po tym roku podatkowym,

- będących przedsiębiorstwami finansowymi,

- jeżeli w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy,

których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Praktycznie jednak każda spółka oraz podatkowa grupa kapitałowa (z wyjątkami opisanymi powyżej) powinna sprawdzić co roku, czy pod podatek minimalny będzie podlegała, czy nie. Przede wszystkim spółka powinna sprawdzić:

 • czy udział dochodów podmiotu w jego przychodach (innych niż pochodzących z zysków kapitałowych) wyniósł w danym roku mniej niż 1% albo      
 • czy podmiot poniósł stratę za dany rok podatkowy (inną niż z zysków kapitałowych).

Podstawa opodatkowania podatkiem minimalnym będzie opierała się na 4 elementach, a jej ustalenie będzie wiązało się z wykonaniem szeregu czynności opartych, zarówno na EBITA, jak i podatku odroczonym związanym z wartościami niematerialnymi i prawnymi.

3. Regulacje dotyczące szarej strefy

Od 2022 r. mają wejść w życie nowe regulacje dotyczące powstania przychodów u podatników, którzy nielegalnie zatrudniają pracowników. Przychód ten będzie ustalany za każdy miesiąc, w którym zostało stwierdzone nielegalne zatrudnienie w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przychód będzie powstawać na dzień stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia.

4. Wprowadzenie 19% podatku od spółek będących podatnikami (rezydentami podatkowymi w Polsce) z tytułu tzw. przerzucanych dochodów

Za przerzucone dochody uznaje się koszty poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego.

CIT od przerzuconych dochodów mają być objęte m.in. koszty:

 • usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usług o podobnym charakterze,
 • wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub WNiP,
 • przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
 • koszty finansowania dłużnego związane z uzyskaniem środków finansowych i korzystaniem z tych środków, w szczególności odsetki, opłaty, prowizje, premie, część odsetkową raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty zabezpieczenia zobowiązań, w tym koszty pochodnych instrumentów finansowych,
 • opłat i wynagrodzeń za przeniesienie funkcji, aktywów.

Uwaga!

Podatek od przerzuconych dochodów o stawce 19% będzie stosowany wobec firm, w których suma tych kosztów w roku podatkowym stanowi co najmniej 3% sumy wszystkich kosztów uzyskania przychodów. Podatnikiem jest podmiot dokonujący płatności kosztów.

Podatek ten podlega wykazaniu w zeznaniu CIT i zapłacie w terminie złożenia deklaracji CIT


 

   

 

Zastanawiasz się
ile kosztuje
prowadzenie księgowości w Twojej firmie?

Skorzystaj z naszego kalkulatora i porównaj ceny z innymi biurami rachunkowymi

dowiedz się więcej
http://
https://www.iksiegowosc24.pl/biura-rachunkowe/mazowieckie/siedlce/przyjazna-ksiegowosc-spolka-z-ograniczona-odpowied
https://kongresdrogowy.pl/
http://proarch.waw.pl/
https://www.facebook.com/PluginPR/
http://1atp.eu/
https://adwokat-aneta-nowak.pl/
https://e-pokupki.pl/?pl
http://dimmex.pl/
https://krzysztofjanowski.pl/
http://
http://